KS-revisjon

KS-revisjon

Veiledningen til byggesaksforskriften sier at alle som søker om godkjenning for ansvarsrett skal ha et system som tilfredsstiller krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Videre blir det poengtert at foretak skal ha rutiner for å sikre jevnlig gjennomgang og oppdatering av systemet.

Hovedhensikten med kravene til system er å sørge for bedre dokumentasjon, samt sikre at sluttproduktet oppfyller krav iht. plan- og bygningsloven. Det er meningen at styringssystemet skal være et hendig verktøy for foretaket. Systemet skal tilpasses hvert enkelt foretak og det er ikke et poeng at systemet er mer omfattende enn nødvendig.

Egenkontrollen har gått ut som selvstendig, alternativ kontrollform, og har blitt erstattet av et krav om kvalitetssikring for alle foretak som søker ansvarsrett. Styrings- og kvalitetssystemet vil derfor få større betydning for gjennomføring, sporbarhet og dokumentasjon av kvalitetssikringen.

Gjennomgang av KS-systemet innebærer blant annet:

  • Gjennomgang og justering av prosjektmal
  • Om eksisterende rutiner er gode nok og følges
  • Opplæringsbehov for neste år
  • Nye krav i lover og forskrifter
  • Nødvendig oppdatering av dokument
  • Gjennomgang av prosedyrer for uavhengig kontroll