Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser

Her kan du lese våre leveringsbetingelser.

Generelt

Disse leveringsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter og tjenester fra Internsikring AS. Leveringsbetingelsene utgjørsammen med bestillingen på sms, e-post, voice eller faks, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

1. Parter

Selger er: Internsikring AS, forretnings-og postadresse: Sandviksbodene 66 5035 Bergen, registrert i Brønnøysundregisteret (www.brreg.no) med org. nr.: 999 285 937, telefon: 55 94 76 00, telefaks: 55 94 76 01, e-post: post@internsikring.no, og blir i det følgende benevnt ”vi”, ”oss” eller selger. Kjøper er:det firmaet som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i følgende benevnt ”dere”, ”deres” eller kjøper.

2. Bestilling og avtaleprosess

Deres bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av deres bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss. Når vi mottar deres bestilling, bekreftes ordren automatisk. Produktinformasjon vil bli levert innen 15 dager etter at vi har mottatt din bestilling. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottattog undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Dersom ordrebekreftelsen avviker fra bestillingen (sms, e-post, voice eller faks) må innsigelser rettes skiftlig til oss snarest. Vi forholder oss til gjeldende lover og regler ved avtaleinngåelse. Ved endringer fra tredjepart som f. eks. DiBK, Idemia og utdanningsdirektoratet er det kjøpers ansvar å forholde seg til nye gjeldende lover og regler.

3. Opplysninger gitt på våre hjemmesider

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre hjemmesider, i vår markedsføring eller på annen måte.

4. Innhold

Vi er ikke ansvarlig for eksternt innhold lastet opp i styringssystemet av kjøper eller for opplysninger gått tapt ved uforutsette hendelser som f. eks. strømbrudd, lynnedslag, systemkrasj og lignende. Informasjon eller dokumenter som du selv har endret/lagt inn, må du selv ha en backup på.

5. Priser

Alle priser er oppgitt eks. mva. Administrasjonsgebyr er for tiden kr 50,- pr. faktura. Totalkostnaden inkl. mva. for avtalen vil fremkomme på faktura. Vi tar forbehold om prisendring som følge av endringer i markedet, lovgivning og lignende uten forutgående varsel. Enkelte produkter medfører tilleggskostnader, se øvrige betingelser.

6. Firmaopplysninger

Vi behandler kun firmaopplysninger som oppgis til oss og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deres firma. Vi vil ikke videreformidle dine firma- og personopplysninger til andre aktører enn de som er nødvendig for å få utført din bestilling. Kjøper er selv ansvarlig for at vi til enhver tid har oppdaterte firmaopplysninger som adresse, e-post, tlf. nr. og lignende. Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt.

7. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Bergen tingrett som verneting. Disse leveringsbetingelsene er i henhold til norsk lov.

8. Tilgang

Brukernavn og passord til våre nettsider er personlig og skal ikke deles. Det er ikke adgang til å laste inn eller benytte maler eller øvrig innhold utarbeidet av Internsikring AS i andre nettbaserte verktøy uten tillatelse. Våre produkter kan ikke videreselges eller benyttes av andre foretak eller privatpersoner ut over avtale. Misbruk kan føre til utestengelse og juridiske tiltak kan bli vurdert.

9. Betaling

Kjøpesummen gjøres opp gjennom faktura og utstedes i etterkant av levert produktinformasjon. Forfallet til betaling er 14 dager fra fakturadato. Dersom faktura ikke betales i rett tid, kreves morarente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 1976-12-17, dersom purring må foretas påløper det gebyr. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

ØVRIGE BETINGELSER

10. Styringssystem/HMS-system

Avtalen om styringssystem/HMS-system fornyes årlig automatisk 12 måneder etter inngått avtale. Faktura tilsendes pålydende for tiden kr. 5512,- eks. mva for de neste 12 måneder. Dette inkluderer fornying av inntil 10 HMS-kort pr år. Se betingelser for bistand til søknad om HMS-kort. Dersom kjøper ønsker å si opp avtale om automatisk fornying av årlig vedlikehold for neste år, må dette sendes skriftlig til oss og senest 3 måneder før hovedforfall av inngått avtale. Styringssystemet/HMS-systemet må tilrettelegges og implementeres deres virksomhet. Kunden er selv ansvarlig for at virksomheten utøves i samsvar med gjeldende regelverk. Vårt system er kun et hjelpemiddel for å etterleve lover og forskrifter og ikke en fasit. Ved manglende betaling av lisensavgift vil ditt styringssystem/HMS-system bli stengt uten ytterligere varsel etter at lisensperioden er over. Kravet vil bli opprettholdt.

11. Oppsett av HMS-system/gjennomgang av HMS-system/oppsett av KS-system/gjennomgang av KS-system

Tjenesten forutsetter at kjøper tildeler oss nødvendig informasjon. Tjenesten utføres i form av dialog over telefon eller oppmøte på vår besøksadresse. Dersom kjøper ikke stiller til avtalt time, eller ikke melder forfall innen 24t før avtalt tid, vil kjøper bli fakturert for en konsulenttime, for tiden kr. 1 000,- eks. mva. ved ny avtale om oppsett. Dersom kjøper melder forfall 24t før første avtalte time, avtales ny time kostnadsfritt, ved avbestilling utover dette vil kjøper bli fakturert for en konsulenttime, for tiden kr. 1 000,- eks. mva. ved ny avtale om oppsett. Deres bedrift er selv ansvarlig for at styringssystemet er i henhold til bedriftens drift og virksomhet. Tjenesten blir utført på grunnlag av vårt styringssystem. Dersom avtalen ikke er gjennomført innen 12 måneder, bortfaller retten til utført tjeneste eller refusjon av kostnader.

12. Konsulenttjenester

Faktureres pr påbegynte halvtime. For tiden kr. 1000,- eks. mva. pr. time.

13. Bistand til søknad om sentral godkjenning

Ved bistand til søknad om sentral godkjenning har vi en leveringstid på 4-8 uker, fra nødvendig dokumentasjon foreligger hos oss. Nødvendig dokumentasjon er: fakta om bedriften, kopi av relevant kompetanse, referanseprosjekter samt arbeidsavtale. Dersom kjøper ikke har sendt inn nødvendig dokumentasjon innen 12 måneder, bortfaller retten til utført tjeneste eller refusjon av kostnader. Det vil komme en årlig avgift fra DiBK for tiden kr. 3 100,- for å inneha sentral godkjenning. Ved foreløpig svar på søknad må dette videreformidles til oss innen de frister som DiBK har satt. Ved avslag på sentral godkjenning må dette videreformidles til oss innen en mnd. Utover de ovennevnte frister må man bestille bistand til ny søknad.

14. Bistand til søknad om HMS-kort

Ved bistand til søknad om HMS-kort har vi en leveringstid på 4-8 uker fra nødvendig dokumentasjon foreligger hos oss. Nødvendig dokumentasjon er: kopi av gyldig legitimasjon, bilde etter angitt standard og tildelt rolle på hmskort.no. Kjøper må påse at alle opplysninger som er beskrevet i vedlagt sjekkliste for HMS-kort er korrekt utfylt og at alle er innmeldt i de aktuelle registre. Dersom kjøper ikke har sendt inn nødvendig dokumentasjon innen 12 måneder, bortfaller retten til utført tjeneste eller refusjon av kostnader.

15. Overflytting av produkter/endring i kundeopplysninger

Ved endringer i kundeopplysninger og/eller overflytting av produkter skal dette være utført hos oss innen 3 uker etter at informasjonen er mottatt.

16. HMS-/systembrukerkurs

Kursinformasjon vil bli sendt sammen med ordrebekreftelsen. Kursmateriale utleveres på kursdagen. Påmelding til våre kurs er bindende og kan ikke avbestilles. Ønsker kjøper å bytte kursdato må dette varsles skriftlig senest 14 dager før kurs skal avholdes. Fakturakrav opprettholdes ved uteblivelse. Ved sykdom må legeerklæring forevises senest 3 dager etter kursdato for å kunne flytte bestillingen til neste ledige kurs. Vi forbeholder oss retten til å avlyse oppsatte kurs ved for lavt antall påmeldte deltakere. Ved avlyste kurs skal alle påmeldte varsles så tidlig som mulig og senest 5 dager før kursdato. Avlyses kurset vil de påmeldte få tilbud om ny dato for kurs. Om det ikke lar seg gjøre å gjennomføre nytt kurs vil faktura krediteres og innbetalt beløp refunderes. Diplom for godkjent opplæring i HMS for arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljølovens paragraf 3-5 sendes til deltaker etter gjennomført kurs.

Leveringsbetingelser Miljøfyrtårn

Generelt

Disse leveringsbetingelsene gjelder for salg av produkter og tjenester fra Internsikring AS. Leveringsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen på sms, e-mail, voice eller faks, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Nedenfor ser du hvilken versjon av leveringsbetingelser som gjelder for din bestilling. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling.

1. Parter

Selger er: Internsikring AS, forretnings- og postadresse: Sandviksbodene 66 5035 Bergen, registrert i Brønnøysundregisteret (www.brreg.no) med org. nr.: 999 285 937, telefon: 55 94 76 00, e-post: post@internsikring.no, og blir i det følgende benevnt ”vi”, ”oss” eller selger. Kjøper er: det firmaet som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i følgende benevnt ”dere”, ”deres” eller kjøper.

2. Bestilling og avtaleprosess

Deres bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Dersom ordrebekreftelsen avviker fra bestillingen (sms, e-mail eller voice) må innsigelser rettes skriftlig til oss innen 14 dager fra utsendelsesdato.

3. Priser

Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Administrasjonsgebyr er for tiden kr 50,- pr faktura. Totalkostnaden inklusiv merverdiavgift for avtalen vil fremkomme på faktura. Enkelte produkter medfører tilleggskostnader, se øvrige betingelser på vår hjemmeside www.internsikring.no. Oppstartspakken inkluderer 10 konsulenttimer. Konsulenttimer utover dette blir fakturert etterskuddsvis hver måned. Eventuelle reiseutgifter er ikke inkludert.

4. Øvrige kostnader

Stiftelsen Miljøfyrtårn tar etableringsgebyr, årlig serviceavgift samt at kostnad til sertifisør kommer i tillegg. Kostnaden er avhengig av størrelsen på virksomheten. Se www.miljofyrtarn.no for utfyllende prisliste.

5. Beskrivelse av oppdraget

Prosjektet gjelder bistand til utarbeidelse av en miljøanalyse som skal utføres i nært samarbeid med oppdragsgivers interne miljøgruppe. Analysen har til hensikt å dokumentere nåsituasjonen, og med det danne grunnlag for å utarbeide en handlingsplan for å nå målet om å bli Miljøfyrtårn. Analysen omfatter deres lokaler. Analysen omfatter ikke lokaler som disponeres av andre leietakere. Det forutsettes at virksomheten deltar aktivt i prosessen, legger inn egeninnsats som avtalt og utfører arbeid mellom prosjektmøtene. Internsikring AS er ikke ansvarlig dersom dere ikke blir Miljøfyrtårn.

6. Firmaopplysninger

Vi behandler kun firmaopplysninger som oppgis til oss og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deres firma. Vi vil ikke videreformidle dine firma- og personopplysninger til andre aktører. Kjøper er selv ansvarlig for at vi til enhver tid har oppdaterte firmaopplysninger som adresse, e-mail, tlf.nr o.l.

7. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Bergen tingrett som verneting. Internsikring AS er ikke ansvarlig for at dere blir en Miljøfyrtårnsertifisert bedrift.

8. Tilgang

Brukernavn og passord til våre nettsider er personlig og skal ikke deles. Det er ikke adgang til å laste inn eller benytte maler eller øvrig innhold utarbeidet av Internsikring AS i andre nettbaserte verktøy uten tillatelse. Våre produkter kan ikke videreselges eller benyttes av andre foretak eller privatpersoner ut over avtale. Misbruk kan føre til utestengelse og juridiske tiltak kan bli vurdert.

9. Betaling

Betaling gjøres opp gjennom faktura og utstedes i etterkant av ordrebekreftelse og kursinformasjon. Forfall til betaling er 14 dager fra fakturadato. Dersom faktura ikke betales i rett tid, kreves morarente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m av 1976-12-17, og dersom purring må foretas påløper det gebyr. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

10. Styringssystem/HMS system

Avtalen om styringssystem/HMS-system fornyes årlig automatisk 12 måneder etter inngått avtale. Faktura tilsendes pålydende for tiden kr. 5512,- eks. mva for de neste 12 måneder. Dette inkluderer fornying av inntil 10 HMS-kort pr år. Se betingelser for bistand til søknad om HMS-kort. Dersom kjøper ønsker å si opp avtale om automatisk fornying av årlig vedlikehold for neste år, må dette sendes skriftlig til oss og senest 3 måneder før hovedforfall av inngått avtale. Styringssystemet/HMS-systemet må tilrettelegges og implementeres deres virksomhet. Kunden er selv ansvarlig for at virksomheten utøves i samsvar med gjeldende regelverk. Vårt system er kun et hjelpemiddel for å etterleve lover og forskrifter og ikke en fasit. Ved manglende betaling av lisensavgift vil ditt styringssystem/HMS-system bli stengt uten ytterligere varsel etter at lisensperioden er over. Kravet vil bli opprettholdt.

11. Øvrige betingelser

Se vår hjemmeside www.internsikring.no for produkter og øvrige betingelser. Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre hjemmesider, vår markedsføring, eller på annen måte.

Leveringsbetingelser

Versjon: 21.1

Revidert: 01.07.2021

Utarbeidet av: Internsikring AS

Leveringsbetingelser Miljøfyrtårn

Versjon: 21.1

Revidert: 01.07.2021

Utarbeidet av: Internsikring AS